Smrt jako rádce a ukazatel ryzích pravd?

Pondělí
18.02.2019
- Pondělí
17.06.2019
Přednáška
O akci:

Cyklus Fakta a mýty – Smrt jako rádce a ukazatel ryzích pravd?

Zajímá Vás téma smrti z pohledu jógy, rádi přemýšlíte, rozjímáte např. nad tím, co znamená smrt, vědomí vlastní konečnosti? Jaký je pohled na pojetí jógové dobrovolné smrti, pohřebních rituálů či přechodu do posmrtného života? Jak se stavíme k závěru života a smrti v dnešní době? Téma budeme nahlížet z různých úhlů pohledu – jak prostřednictvím nejrůznějších náboženských tradic, tak prostřednictvím jungiánské psychologie, zenové meditace i paliativní péče.

Přednáškový cyklus bude zahájen v pondělí 18. 2. 2019 a budeme se pravidelně potkávat až do 17. 6. 2019.

Přednášet vám budou v cyklu Smrt jako rádce a ukazatel cizích pravd?:

PhDr. Lenka Adamová, představitelka jungiánsky orientované psychologické astrologie, navazující na školu Rudolfa Starého,

ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., odborná asistentka Husitské teologické fakulty, oddělení judaistiky, specializuje se zejména na synagogální liturgii, židovské tradice a zvyky a synagogální hudbu,

Jiří Hazlbauer, opat Buddhistického kláštera zenové školy Kwan Um ve Vrážném,

MUDr. Adam Houska, lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2015 - 2018 byl kmenovým lékařem mobilního hospice Cesta Domů. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK,

doc. Radek Chlup, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK se zaměřením na řecké náboženství (mýtus, rituál), antropologii a moderní teorie náboženství,

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista přednášející na Husově teologické fakultě UK,

PhDr. Zuzana Ondomišiová, Filosofická fakulta OU, ředitelka Potala, o.p.s, se zaměřením na kulturu a myšlení Indie a Tibetu,

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, vědecký pracovník na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, indolog,

Mgr. Barbara Oudová Holcátová, Ústav filosofie a religionistiky FF UK,

RNDr. Emil Páleš, CSc., slovenský vědec, filosof a představitel sofiologie, charakterizuje svou práci jako sofiologii, což je úsilí o syntézu různých pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Přemosťuje vědu a náboženské tradice, hledá zlatá zrna pravdy ve staré moudrosti,

Ak. mal. Martina Špinková, malířka, spoluzakladatelka Cesty domů v roce 2001, deset let byla její ředitelkou, po celou dobu také pracovala jako dobrovolník při akcích Cesty domů a u pacientů. Od roku 2001 do roku 2016 byla místopředsedkyní správní rady, od roku 2012 do roku 2016 její předsedkyní. Pracuje jako šéfredaktorka v nakladatelství Cesty domů, maluje a píše,

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., pedagog Husitské teologické fakulty UK, vedoucí katedry religionistiky, zabývající se především studiem kultů, sekt a nových náboženských náboženství, náboženství a psychoterapie, spoluzakladatel časopisu Dingir.

V přednáškách nahlédneme téma smrti v různých náboženských tradicích např. hinduismu, tibetském buddhismu, islámu, judaismu či v tradicích křesťanských. Zajímavé bude pojetí z pohledu psychologie či paliativní péče. Rádi bychom zkusili nabídnout různé úrovně pohledu na smrt, důležitost rituálů, co přináší dnešní zdravotní systém umírajícím dnešních dní. Setkáme se i s fakty a mýty, které v těchto oblastech kolují.

Anotace jednotlivých přednášek:

PhDr. Lenka Adamová

Stín v jungiánské psychologii
C. G. Jung o archetypu Stínu. Oč jde ve vztahu k nevědomí. Proč vzniká? Osobní a kulturní souvislosti. Stín jako stěžejní téma v individuační cestě. Jak ho nahlédnout? Jak ho zpracovávat? Obtíže. Tvůrčí souvislosti.

Smrt v jungiánské psychologii
Téma smrti v psychologické koncepci C. G. Junga. Symbolická, faktická, spirituální zkušenost smrti. Význam v životním cyklu. Smrt a destruktivita. J. Hilmann k tomuto tématu. Přínos k tématu v existenciální psychoterapii.

ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

Smrt a pohřební rituály v judaismu
Přednáška pojedná o pojetí smrti v judaismu na základě biblických a rabínských pramenů. Ve druhé části se bude zabývat otázkou pohřebních zvyků souvisejících s péčí o zesnulého, s jeho pohřbením a s obdobím truchlení. Rovněž bude proveden krátký exkurz do oblasti židovských hřbitovů.

Jiří Hazlbauer

Meditace o smrti
Anotace bude doplněna (krátký vhled a praxe)

MUDr. Adam Houska

Závěr života a smysl paliativní péče
Vědomí konečnosti současná společnost vytěsňuje a lékařská věda se na tomto faktu významně podílí. Co dobrého a co špatného tedy přináší umírajícím v dnešní době zdravotní systém? Jak aktivně chtějí tito nemocní rozhodovat o svém osudu a jaké informace a podporu k tomu potřebují? A je paliativní péče cestou k demedicinalizaci smrti nebo jejím vyvrcholením? Přednášející bude v tomto příspěvku vycházet z teoretických úvah o povaze současné západní medicíny, ze své zkušenosti lékaře mobilního hospicu a nemocničního paliativního týmu, a také z vědeckých poznatků v paliativní péči, které jsou často v rozporu se současnou praxí.

doc. Radek Chlup, Ph.D.

Pohřeb jako přechodový rituál v transkulturní perspektivě
Ačkoli jsou pohřební rituály v každé kulturní tradici unikátní, vykazují zároveň i řadu podobností napříč kulturami. V této přednášce se na některé z těchto transkulturních pohřebních vzorců podíváme blíže. Zaměříme se zejména na pojetí smrti a pohřbu jako dlouhodobějšího transformačního procesu, který je ve většině tradic strukturován dle podobných principů. Zároveň si budeme klást otázku, co tyto tradiční vzorce mohou znamenat pro nás a zda dávají smysl i v naší (post)moderní společnosti.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Smrt, eschatologie a související rituály v islámu
Zesnulý bývá pochován do 24 hodin. Pohřbívá se zásadně do země, pohřeb žehem islám nedovoluje. Způsob pohřbu, pohřební modlitby, orientace hrobu. Problémy muslimských hřbitovů v Evropě. S pochovaným tělem se už (stejně jako u židů) nemá hýbat. Z tohoto důvodu a také kvůli vysokým nákladům turecké náboženské organizace (DITIB) organizují letecký převoz těl nebožtíků do rodné turecké oblasti k trvalému pochování: vyjde to levněji než na 10-15 let hrob v Německu nebo Rakousku. 40 dní po smrti muslima se koná závěr smutečního období, rituál panychidy. Pohřbů se zpravidla účastní jen muži - ženy nikoli. Výklad proč. Muslimské hřbitovy v ČR.

PhDr. Zuzana Ondomišiová

Život a smrt v tibetské kultuře
Koloběh převtělování. Smrt jako brána k vysvobození. Jak Tibeťané vnímají smrt a jak se na ni připravují. Smrt z pohledu lékařství a astrologie. Meditační, jógové a tantrické praktiky. Obřad čö - “krvavá hostina”. Bardo thödol jako průvodce mezi životem a smrtí.

Tibetský vzdušný pohřeb a další způsoby nakládání se zemřelými
Způsoby pohřbu podle pěti živlů. Dávné hroby a hrobky na Tibetské náhorní planině. Balzamování, mumifikace, kremace. Ukládání kostí a popela. Pohřební stúpy významných duchovních učitelů a osobností. Duhové tělo tantrických mistrů. Delog a rolang – protikladný typ “oživlé mrtvoly”.

Ing. Lubomír Ondračka

Dobrovolná smrt v indických náboženstvích
Ačkoli je již od védských dob indickým ideálem dožít se plné délky života, to jest sta let, v dějinách indických náboženství nalezneme bezpočet situací, kdy je naopak doporučován dobrovolný odchod ze světa. Nejznámější je patrně satí, sebeupálení vdovy na hranici právě zemřelého manžela, ale vedle něj existují mnohé další příležitosti a důvody k dobrovolné smrti, ať už to je ukončení života na nějakém slavném hinduistickém poutním místě, vyhladovění k smrti džinistických mnichů, sebeoběť některé z tantrických bohyň apod. V přednášce si představíme nejvýznamnější z těchto dobrovolných smrtí a vysvětlíme si, oč jejich aktéři usilují.

Jóga a smrt
Dnes už sice není obvyklé spojovat jógu s otázkou smrti, avšak klasické jógové texty věnují problematice smrti značný prostor, neboť jedním z cílů jógy bylo rozpoznat okamžik smrti a následně ji ovládnout. Vyspělý jógin tedy má smrt pod svojí kontrolou, což prakticky vzato znamená, že je na jeho rozhodnutí, jak s ní naloží. Může jí buď odmítnout a tak dosáhnout pomocí různých technik tělesné nesmrtelnosti, nebo se může rozhodnout opustit toto vtělení a podstoupit dobrovolnou, řízenou smrt, takzvanou jógovou sebevraždu.

Mgr. Barbara Oudová Holcátová

Smrt z pohledu křesťanství, náboženské praxe, pohřební rituály
Anotace bude doplněna

RNDr. Emil Páleš

Smrt zasvětitelka do nejzazších tajemství
Zasvěcení tradičně znamenalo přejít prahem smrti. Mystik umírá před smrtí. S každým z nás je hlubší vrstva vědomí, kterou vnitřně prožíváme jako anděla smrti. Z ní jsou čerpány mystické obrazy posmrtných cest, jenž mají společné jádro ve všech kulturách. Z téhle vrstvy pramení smysl a podprahově se od ní odvíjí osudové události. Ovládnutím sobectví (přírodou daného pudu přežít) se anděl smrti stává člověku rádcem a ukazatelem ryzích pravd.

Ak. mal. Martina Špinková

Jsme konečné bytosti: umíme s tím žít?
Většina z nás žije na konci života jinak, než chtěla, většina z nás by tomu mohla předejít, dokud je čas. Několik zastavení nad tím, že i život na konci může být dobrý.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Smrt v náboženstvích světa
Smrt je pro člověka bezpochyby klíčovým jevem a pro každou náboženskou tradici klíčovým pojmem. Přednášející ovšem není antropolog, nýbrž religionista, takže v přednášce půjde o různá pojetí života, smrti a posmrtného života v nejrozšířenějších náboženských tradicích světa. Spolu s posluchači se pokusíme o srovnání těchto pojetí (v míře, která je ještě snesitelná, aby tradice nebyly znásilněny) a také o vystižení toho, co by snad mohlo být jakýmisi poselstvími, která tyto tradice nesou. Tento záměr spočívá ve víře, že tato poselství mohou být inspirativní i pro ty, kdo se s tradicemi, o nichž je řeč, přímo neidentifikují.

Smrt jako rádce a ukazatel ryzích pravd?
Program:

Termíny, témata přednášek Fakta a mýty – SMRT a přednášející:

18. 2. Stín v jungiánské psychologii, PhDr. Adamová Lenka

25. 2. Smrt v jungiánské psychologii, PhDr. Adamová Lenka

04. 3. Pohřeb jako přechodový rituál v transkulturní perspektivě, doc. Radek Chlup, Ph.D.

11. 3. Smrt a pohřební rituály v judaismu, ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

18. 3. Život a smrt v tibetské kultuře, PhDr. Zuzana Ondomišiová

25. 3. Meditace o smrti, Jiří Hazlbauer, opat

01. 4. Tibetský vzdušný pohřeb a další způsoby nakládání se zemřelými, PhDr. Zuzana Ondomišiová

08. 4. Dobrovolná smrt v indických náboženstvích, Ing. Ondračka Lubomír

15. 4. Jóga a smrt, Ing. Ondračka Lubomír

13. 5. Smrt, eschatologie a související rituály v islámu, prof. PhDr. Kropáček Lubomír

20. 5. Smrt v náboženstvích světa, doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

27. 5. Závěr života a smysl paliativní péče, MUDr. Houska Adam

03. 6. Jsme konečné bytosti: umíme s tím žít?, Špinková Martina

10. 6. Smrt zasvětitelka do nejzazších tajemství, RNDr. Páleš Emil, CSc.

17. 6. Smrt z pohledu křesťanství, náboženské praxe, pohřební rituály, Mgr. Barbara Oudová Holcátová

Poslouchejte záznamy přednášek v pohodlí domova. Objednejte si cyklus přednášek s bonusem poslechu záznamů na našich webových stránkách.
Skvělá nabídka pro mimopražské zájemce.

Kurz je určen všem upřímně hledajícím z řad široké veřejnosti či studentů ČAJ.
Cyklus se otvírá při min. počtu 10 účastníků. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste s sebou vzali i své blízké či sdíleli mezi své známé a přátele.
Přednášky nekorespondují s tématy přednášenými v rámci trenérské školy jógy ČAJ.

Ceny pro přednáškový cyklus - 16 přednášek:
Platba celého cyklu (+ poslech záznamů on-line): 3500 Kč
Zvýhodněná cena pro členy ČAJ(+ poslech záznamů on-line): 3300 Kč
Cena za jednotlivé vstupy: 250 Kč (*)

(*) výjimka přednáška RNDr. Páleše – vstup 450 Kč

Úhrada kurzovného do 11. 2. 2018.

V případě velmi vážných problémů s úhradou kurzovného, může být výjimečně povoleno rozložení na splátky. Platí pouze pro objednání celého cyklu do 11. 2. 2019.
Přihlašování výhradně emailem.

V případě zájmu o členství v ČAJ naleznete podrobnější informace na webových stránkách České akademie jógy v sekci O nás.

Adresa:
Annámalai - Česká akademie jógy
Jungmannova 9
Praha 1
Česká republika
Typ akce:
Cena:
3500 Kč (celý cyklus 16 přednášek včetně online poslechu)
3300 Kč (celý cyklus 16 přednášek pro členy ČAJ včetně online poslechu)
250 Kč (jednotlivá přednáška. Výjimka RNDr. Páleš, 450 Kč)
Na akci vás zve...
Annámalai - Česká akademie jógy
Go to top

Nejbližší akce

Bretaňské jógové dobrodružství - St. Malo
Čtvrtek, 25. Červenec 2019 - 11:15
Víkendový seminář hormonální jógy
Pátek, 26. Červenec 2019 - 17:00